Technika bez vírusov a čistota operačných systémov

Bezpečnosť v oblasti informatiky sa stáva v súčasnosti často diskutovaným problémom. Súvisí to s globálnym nárastom používania výpočtovej techniky, prenosu údajov, integrácie systémov a prostredí.

Jedným z najväčších ohrození bezpečnosti systémov a údajov sú počítačové vírusy, Trójske kone a Internet červy, ktorým sa budeme v nasledujúcom venovať.

Aj napriek stále sa zdokonaľujúcim sa prostriedkom na detekciu a elimináciu vírusového nebezpečenstva dochádza k neustálemu nárastu počtu vírusov, k čomu prispievajú globalizačné snahy najväčších producentov programových prostriedkov, globálne prepojenia sietí, ľahký prístup k vírusovo zameraným FTP alebo WWW serverom, kde sú voľne šíriteľné vírusy alebo gerenátory vírusov, ktoré umožňujú aj laickým používateľom "vytvoriť" si nový vírus na mieru.

Pravidelne je teda nutné vykonávať činnosti ako:
1. odborná (analýza systémov, riešenie vírusových infiltrácií, ...),

2. správcovská (zabezpečujeme nasadenie a funkčnosť antivírusovej ochrany, prevenciu a riešenie nepredvídateľných situácií),

3. Školíme užívateľov v správnom spôsobe využívania techniky a práce v rámci moderných spôsobov komunikácie vnútri aj smerov von zo spoločnosti.
Medzi našich významných klientov patria